شرايط خرید ويلا و آپارتمان

براي جزئيات شرايط خرید مي توانيد روي عنوان هر يك از پروژه‌هاي زير كليك كنيد.

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره  01158572330 واحد فروش شركت تماس حاصل فرمائيد.

مشاهده تصاویر پروژه‌های شرکت

 

پروژه زيتون تهران%50نقد الباقي اقساط 24 ماهه بدون بهره ودرپرداخت نقدي از50درصد10%تخفيف تعلق مي گيريد


كاربري

طبقه

واحد

متراژ مفيد

  قیمت  ملاحظات 

تجاري

اول

84

41

  فروخته شد

براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با شماره 58572330 011  تماس حاصل نموده و يا از لينك واحد فروش براي ارسال ايميل به واحد فروش استفاده نماييد.

babolsar_project_5 babolsar_project_4 babolsar_project_3 babolsar_project_2 babolsar_project_1


21 واحدی ویلایی در شهرک خزرشهر جنوبی بابلسر


ردیف  شماره  تیپ  اعیانی   عرصه   وضعیت 
1 5 3 459 975 آماده تحویل
2 6 1 456 975 آماده تحویل
3 7 2 416 975 آماده تحویل
4 8 4 450 828 آماده تحویل
5 9 3 459 912 آماده تحویل
6 10 1 456 912 آماده تحویل
7 11 2 416 912 آماده تحویل
8 12 3 459 912 آماده تحویل
9 13 1 456 912 آماده تحویل
10 14 4 450 761 آماده تحویل
11 15 3 459 912 آماده تحویل
12 16 1 456 912 آماده تحویل
13 17 2 416 912 آماده تحویل
14 18 3 459 912 آماده تحویل
15 19 1 456 912 آماده تحویل
16 20 2 416 912 آماده تحویل
17 21 1 456 912 آماده تحویل
  جمع 17 واحد  
 

 

 

 12 واحدی ویلایی در شهرک خزر شهر جنوبی بابلسر

ردیف  شماره نوع تیپ   اعیانی عرصه وضعیت
1 921 A 450 947 آماده تحویل 
2 922 A 450 950 آماده تحویل 
3 923 H 430 950 آماده تحویل 
4 924 H 430 950 آماده تحویل 
5 925 D 390 950 آماده تحویل 
6 926 D 390 950 آماده تحویل 
7 927 A 450 950 آماده تحویل 
8 936 I 365 894 آماده تحویل 
9 937 A 450 950 آماده تحویل 
10 938 A 450 950 آماده تحویل 
11 939 H 430 920 آماده تحویل 
12 940 H 430 950 آماده تحویل 
  جمع 12 واحد  

 

 

 

پروژه نگین رامسر بلوک L

ردیف كاربري بلوك طبقه واحد زيربناي مفيد انباري متراژ مفید  وضعیت 
1 مسكوني L0 همكف 1 72 4 76 آماده تحویل  
2 مسكوني L0 همكف 2 73 5 78 آماده تحویل  
3 مسكوني L0 همكف 3 83 5 88 آماده تحویل  
4 مسكوني L1 اول 1 87 4 91 آماده تحویل  
5 مسكوني L1 اول 2 108 4 112 آماده تحویل  
6 مسكوني L1 اول 3 109 3 112 آماده تحویل  
7 مسكوني L1 اول 4 87 3 90 آماده تحویل  
8 مسكوني L2 دوم 1 87 3 90 آماده تحویل  
9 مسكوني L2 دوم 2 108 7 115 آماده تحویل  
10 مسكوني L2 دوم 3 109 4 113 آماده تحویل  
11 مسكوني L2 دوم 4 88 3 91 آماده تحویل  
12 مسكوني L3 سوم 1 87 3 90 آماده تحویل  
13 مسكوني L3 سوم 2 109 3 112 آماده تحویل  
14 مسكوني L3 سوم 3 11 3 14 آماده تحویل  
15 مسكوني L3 سوم 4 87 4 91 آماده تحویل  
16 مسكوني L4 چهارم 1 87 4 91 آماده تحویل  
17 مسكوني L4 چهارم 2 108 5 113 آماده تحویل  
18 مسكوني L4 چهارم 3 109 4 113 آماده تحویل  
19 مسكوني L4 چهارم 4 88 4 92 آماده تحویل  
20 مسكوني L5 پنجم 1 87 4 91 آماده تحویل  
21 مسكوني L5 پنجم 2 108 4 112 آماده تحویل  
22 مسكوني L5 پنجم 3 109 5 114 آماده تحویل  
23 مسكوني L5 پنجم 4 87 4 91 آماده تحویل  
24 مسكوني L6 ششم 1 87 3 90 آماده تحویل  
25 مسكوني L6 ششم 2 108 4 112 آماده تحویل  
26 مسكوني L6 ششم 3 109 4 113 آماده تحویل  
27 مسكوني L6 ششم 4 88 3 91 آماده تحویل  
28 مسكوني L7 هفتم 1 87 4 91 آماده تحویل  
29 مسكوني L7 هفتم 2 108 5 113 آماده تحویل  
30 مسكوني L7 هفتم 3 109 5 114 آماده تحویل  
31 مسكوني L7 هفتم 4 87 4 91 آماده تحویل  
32 مسكوني L8 هشتم 1 87 5 92 آماده تحویل  
33 مسكوني L8 هشتم 2 108 3 111 آماده تحویل  
34 مسكوني L8 هشتم 3 109 3 112 آماده تحویل  
35 مسكوني L8 هشتم 4 88 4 92 آماده تحویل  
36 مسكوني L9 نهم 1 88 5 93 آماده تحویل  
37 مسكوني L9 نهم 2 108 4 112 آماده تحویل  
38 مسكوني L9 نهم 3 109 4 113 آماده تحویل  
39 مسكوني L9 نهم 4 87 4 91 آماده تحویل  
40 مسكوني L10 دهم 1 87 4 91 آماده تحویل  
41 مسكوني L10 دهم 2 108 4 112 آماده تحویل  
42 مسكوني L10 دهم 3 109 4 113 آماده تحویل  
43 مسكوني L10 دهم 4 88 4 92 آماده تحویل  
44 مسكوني L11 يازدهم 1 87 4 91 آماده تحویل  
45 مسكوني L11 يازدهم 2 108 4 112 آماده تحویل  
46 مسكوني L11 يازدهم 3 109 4 113 آماده تحویل  
47 مسكوني L11 يازدهم 4 87 4 91 آماده تحویل  
48 مسكوني L12 دوازدهم 1 137 4 141 آماده تحویل  
49 مسكوني L12 دوازدهم 2 140 4 144 آماده تحویل  

 

 

 

پروژه نگين رامسر بلوك N

 

ردیف    كاربري بلوك طبقه واحد زيربناي مفيد انباري متراژ مفید  وضعیت 
1 مسكوني N0 همكف 1 72 4 76 آماده تحویل  
2 مسكوني N0 همكف 2 64 4 68 آماده تحویل  
3 مسكوني N0 همكف 3 75 4 79 آماده تحویل  
4 مسكوني N1 اول 1 86 4 90 آماده تحویل  
5 مسكوني N1 اول 2 98 4 102 آماده تحویل  
6 مسكوني N1 اول 3 98 4 102 آماده تحویل  
7 مسكوني N1 اول 4 87 4 91 آماده تحویل  
8 مسكوني N2 دوم 1 87 4 91 آماده تحویل  
9 مسكوني N2 دوم 2 98 4 102 آماده تحویل  
10 مسكوني N2 دوم 3 86 4 90 آماده تحویل  
11 مسكوني N2 دوم 4 86 4 90 آماده تحویل  
12 مسكوني N3 سوم 1 86 4 90 آماده تحویل  
13 مسكوني N3 سوم 2 98 4 102 آماده تحویل  
14 مسكوني N3 سوم 3 98 4 102 آماده تحویل  
15 مسكوني N3 سوم 4 87 5 92 آماده تحویل  
16 مسكوني N4 چهارم 1 87 5 92 آماده تحویل  
17 مسكوني N4 چهارم 2 98 4 102 آماده تحویل  
18 مسكوني N4 چهارم 3 98 4 102 آماده تحویل  
19 مسكوني N4 چهارم 4 86 4 90 آماده تحویل  
20 مسكوني N5 پنجم 1 86 3 89 آماده تحویل  
21 مسكوني N5 پنجم 2 98 3 101 آماده تحویل  
22 مسكوني N5 پنجم 3 98 4 102 آماده تحویل  
23 مسكوني N5 پنجم 4 87 5 92 آماده تحویل  
24 مسكوني N6 ششم 1 87 4 91 آماده تحویل  
25 مسكوني N6 ششم 2 98 4 102 آماده تحویل  
26 مسكوني N6 ششم 3 98 4 102 آماده تحویل  
27 مسكوني N6 ششم 4 86 4 90 آماده تحویل  
28 مسكوني N7 هفتم 1 86 3 89 آماده تحویل  
29 مسكوني N7 هفتم 2 98 3 101 آماده تحویل  
30 مسكوني N7 هفتم 3 98 3 101 آماده تحویل  
31 مسكوني N7 هفتم 4 87 3 90 آماده تحویل  
32 مسكوني N8 هشتم 1 87 3 90 آماده تحویل  
33 مسكوني N8 هشتم 2 98 3 101 آماده تحویل  
34 مسكوني N8 هشتم 3 98 3 101 آماده تحویل  
35 مسكوني N8 هشتم 4 86 4 90 آماده تحویل  
36 مسكوني N9 نهم 1 86 7 93 آماده تحویل  
37 مسكوني N9 نهم 2 98 4 102 آماده تحویل  
38 مسكوني N9 نهم 3 98 5 103 آماده تحویل  
39 مسكوني N9 نهم 4 87 4 91 آماده تحویل  
40 مسكوني N10 دهم 1 87 4 91 آماده تحویل  
41 مسكوني N10 دهم 2 98 4 102 آماده تحویل  
42 مسكوني N10 دهم 3 98 4 102 آماده تحویل  
43 مسكوني N10 دهم 4 86 6 92 آماده تحویل  
44 مسكوني N11 يازدهم 1 137 4 141 آماده تحویل  
45 مسكوني N11 يازدهم 2 140 4 144 آماده تحویل  

 

 

پروژه نگين رامسر بلوك M

 

ردیف کاربری بلوك طبقه واحد زيربناي مفيد انباري متراژ مفید وضعیت 
1 مسكوني M0 همكف 1 73 4 77 آماده تحویل  
2 مسكوني M0 همكف 2 64 4 68 آماده تحویل  
3 مسكوني M0 همكف 3 75 4 79 آماده تحویل  
4 مسكوني M1 اول 1 86 4 90 آماده تحویل  
5 مسكوني M1 اول 2 98 4 102 آماده تحویل  
6 مسكوني M1 اول 3 98 4 102 آماده تحویل  
7 مسكوني M1 اول 4 87 4 91 آماده تحویل  
8 مسكوني M2 دوم 1 87 4 91 آماده تحویل  
9 مسكوني M2 دوم 2 98 4 102 آماده تحویل  
10 مسكوني M2 دوم 3 98 4 102 آماده تحویل  
11 مسكوني M2 دوم 4 86 4 90 آماده تحویل  
12 مسكوني M3 سوم 1 86 4 90 آماده تحویل  
13 مسكوني M3 سوم 2 98 4 102 آماده تحویل  
14 مسكوني M3 سوم 3 98 4 102 آماده تحویل  
15 مسكوني M3 سوم 4 87 5 92 آماده تحویل  
16 مسكوني M4 چهارم 1 87 4 91 آماده تحویل  
17 مسكوني M4 چهارم 2 98 4 102 آماده تحویل  
18 مسكوني M4 چهارم 3 98 4 102 آماده تحویل  
19 مسكوني M4 چهارم 4 86 4 90 آماده تحویل  
20 مسكوني M5 پنجم 1 86 3 89 آماده تحویل  
21 مسكوني M5 پنجم 2 98 3 101 آماده تحویل  
22 مسكوني M5 پنجم 3 98 4 102 آماده تحویل  
23 مسكوني M5 پنجم 4 87 4 91 آماده تحویل  
24 مسكوني M6 ششم 1 87 4 91 آماده تحویل  
25 مسكوني M6 ششم 2 98 4 102 آماده تحویل  
26 مسكوني M6 ششم 3 98 3 101 آماده تحویل  
27 مسكوني M6 ششم 4 86 3 89 آماده تحویل  
28 مسكوني M7 هفتم 1 86 3 89 آماده تحویل  
29 مسكوني M7 هفتم 2 98 3 101 آماده تحویل  
30 مسكوني M7 هفتم 3 98 3 101 آماده تحویل  
31 مسكوني M7 هفتم 4 87 3 90 آماده تحویل  
32 مسكوني M8 هشتم 1 87 3 90 آماده تحویل  
33 مسكوني M8 هشتم 2 98 3 101 آماده تحویل  
34 مسكوني M8 هشتم 3 98 3 101 آماده تحویل  
35 مسكوني M8 هشتم 4 86 4 90 آماده تحویل  
36 مسكوني M9 نهم 1 86 7 93 آماده تحویل  
37 مسكوني M9 نهم 2 98 4 102 آماده تحویل  
38 مسكوني M9 نهم 3 98 5 103 آماده تحویل  
39 مسكوني M9 نهم 4 87 4 91 آماده تحویل  
40 مسكوني M10 دهم 1 87 4 91 آماده تحویل  
41 مسكوني M10 دهم 2 98 4 102 آماده تحویل  
42 مسكوني M10 دهم 3 98 4 102 آماده تحویل  
43 مسكوني M10 دهم 4 86 6 92 آماده تحویل  
44 مسكوني M11 يازدهم 1 86 3 89 آماده تحویل  
45 مسكوني M11 يازدهم 2 98 3 101 آماده تحویل  
46 مسكوني M11 يازدهم 3 98 3 101 آماده تحویل  
47 مسكوني M11 يازدهم 4 87 3 90 آماده تحویل  
48 مسكوني M12 دوازدهم 1 137 3 140 آماده تحویل  
49 مسكوني M12 دوازدهم 2 140 3 143 آماده تحویل  

 

 

پروژه شهرآسر رامسر

 

ردیف کاربری بلوک طبقه واحد زیربنای مفید انباری متراژ مفید وضعیت
1 آپارتماني L5 پنجم 3 100 11 111 آماده تحویل  
2 آپارتماني A0 همكف 2 59   59 آماده تحویل  
3 آپارتماني B5 پنجم 2 77 5 82 آماده تحویل  
4 آپارتماني C0 همكف 1 82   82 آماده تحویل  
5 آپارتماني H9 نهم 1 115   115 آماده تحویل  

 

 

پروژه نگين رامسر o

  

ردیف كاربري بلوك طبقه واحد زيربناي مفيد انباري متراژ مفید وضعیت
1 مسكوني o0 همكف 1 84 4 94 آماده تحویل
2 مسكوني o0 همكف 2 67 5 77 آماده تحویل
3 مسكوني o0 همكف 3 71 5 81 آماده تحویل
4 مسكوني o1 اول 1 80 4 92 آماده تحویل
5 مسكوني o1 اول 2 94 4 108 آماده تحویل
6 مسكوني o1 اول 3 105 4 119 آماده تحویل
7 مسكوني o1 اول 4 84 3 96 آماده تحویل
8 مسكوني o2 دوم 1 80 3 94 آماده تحویل
9 مسكوني o2 دوم 2 101 7 116 آماده تحویل
10 مسكوني o2 دوم 3 105 4 120 آماده تحویل
11 مسكوني o2 دوم 4 84 3 98 آماده تحویل
12 مسكوني o3 سوم 1 80 3 92 آماده تحویل
13 مسكوني o3 سوم 2 64 3 108 آماده تحویل
14 مسكوني o3 سوم 3 105 3 119 آماده تحویل
15 مسكوني o3 سوم 4 84 4 96 آماده تحویل
16 مسكوني o4 چهارم 1 80 4 94 آماده تحویل
17 مسكوني o4 چهارم 2 101 5 116 آماده تحویل
18 مسكوني o4 چهارم 3 105 4 120 آماده تحویل
19 مسكوني o4 چهارم 4 84 4 98 آماده تحویل
20 مسكوني o5 پنجم 1 80 4 92 آماده تحویل
21 مسكوني o5 پنجم 2 94 4 108 آماده تحویل
22 مسكوني o5 پنجم 3 105 5 119 آماده تحویل
23 مسكوني o5 پنجم 4 84 4 96 آماده تحویل
24 مسكوني o6 ششم 1 80 3 94 آماده تحویل
25 مسكوني o6 ششم 2 101 4 116 آماده تحویل
26 مسكوني o6 ششم 3 105 4 120 آماده تحویل
27 مسكوني o6 ششم 4 84 3 98 آماده تحویل
28 مسكوني o7 هفتم 1 80 4 92 آماده تحویل
29 مسكوني o7 هفتم 2 94 4 108 آماده تحویل
30 مسكوني o7 هفتم 3 105 5 119 آماده تحویل
31 مسكوني o7 هفتم 4 84 4 96 آماده تحویل
32 مسكوني o8 هشتم 1 80 3 94 آماده تحویل
33 مسكوني o8 هشتم 2 101 4 116 آماده تحویل
34 مسكوني o8 هشتم 3 105 4 120 آماده تحویل
35 مسكوني o8 هشتم 4 84 3 98 آماده تحویل
36 مسكوني o9 نهم 1 80 4 92 آماده تحویل
37 مسكوني o9 نهم 2 94 4 108 آماده تحویل
38 مسكوني o9 نهم 3 105 5 119 آماده تحویل
39 مسكوني o9 نهم 4 84 4 96 آماده تحویل
40 مسكوني o10 دهم 1 80 3 94 آماده تحویل
41 مسكوني o10 دهم 2 101 4 116 آماده تحویل
42 مسكوني o10 دهم 3 105 4 120 آماده تحویل
43 مسكوني o10 دهم 4 84 3 98 آماده تحویل
44 مسكوني o11 پنت هوس 1 132 4 152 آماده تحویل
45 مسكوني o11 پنت هوس 2 135 10 155 آماده تحویل

 

 

 

 

 

 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:

01333779511-33776599-33776598

0911-1496909      آقای شکری

آدرس دفتر گیلان: رشت - گلسار - بلوار گیلان - خ 184 شرکت عمران و مسکن شمال

 تماس حاصل نموده و يا از لینک تماس با واحد فروش براي ارسال ايميل به واحد فروش استفاده نماييد.

در ضمن شرایط پرداخت، 40% نقد و 60% اقساط می باشد.

 

Dana - internal design_5 Dana - internal design_6 Dana - internal design_4 Dana - internal design_1 Dana 85 units_2

 

 

جدول مشخصات واحدهاي تجاري همکف ساختمان 85 واحدي تجاري – پزشکي دانا گيلان

رديف واحد شماره همکف متراژ مفید  وضعیت    
1 يک 262 فروخته شد
2 دو 164.5 آماده تحویل 
3 سه 126.5 آماده تحویل 
4 چهار 91.12 آماده تحویل 
5 پنج 145.21 آماده تحویل 

 

 

 

جدول مشخصات واحد هاي تجاري همكف ساختمان 78 واحدي تجاري- پزشکي دانا گيلان

 
ردیف طبقه واحد زیربنای مفید راهرو و راه پله و داکتها فضای زیرزمین و موتورخانه آسانسور انبارها و دفتر نگهبانی متراژ مفید وضعیت
1 اول 11 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8 آماده تحویل 
2 اول 12 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21 آماده تحویل 
3 اول 13 86.36 12.3 4.4 5.85 18.55 آماده تحویل 
4 اول 14 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
5 اول 15 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
6 اول 17 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
7 اول 18 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
8 دوم 21 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
9 دوم 22 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
10 دوم 23 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
11 دوم 24 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
12 دوم 25 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
13 دوم 27 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
14 دوم 28 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
15 سوم 31 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
16 سوم 32 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
17 سوم 33 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
18 سوم 34 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
19 سوم 35 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
20 سوم 36 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
21 سوم 37 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
22 سوم 38 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
23 چهارم 41 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
24 چهارم 42 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
25 چهارم 43 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
26 چهارم 44 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
27 چهارم 45 82 12.3 4.4 5.85 104.19  آماده تحویل
28 چهارم 46 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
29 چهارم 47 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
30 چهارم 48 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
31 پنجم 51 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
32 پنجم 52 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
33 پنجم 53 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
34 پنجم 54 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
35 پنجم 55 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
36 پنجم 56 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
37 پنجم 57 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
38 پنجم 58 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
39 ششم 61 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
40 ششم 62 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
41 ششم 63 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
42 ششم 64 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
43 ششم 65 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
44 ششم 66 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
45 ششم 67 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
46 ششم 68 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
47 هفتم 71 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
48 هفتم 72 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
49 هفتم 73 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
50 هفتم 74 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
51 هفتم 75 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
52 هفتم 76 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
53 هفتم 77 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
54 هفتم 78 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
55 هشتم 81 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
56 هشتم 82 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
57 هشتم 83 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
58 هشتم 84 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
59 هشتم 85 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
60 هشتم 86 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
61 هشتم 87 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
62 هشتم 88 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
63 نهم 91 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
64 نهم 92 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
65 نهم 93 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
66 نهم 94 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
67 نهم 95 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
68 نهم 96 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
69 نهم 97 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
70 نهم 98 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
71 دهم 101 87.61 12.3 4.4 5.85 109.8  آماده تحویل
72 دهم 102 93.02 12.3 4.4 5.85 115.21  آماده تحویل
73 دهم 103 86.36 12.3 4.4 5.85 108.55  آماده تحویل
74 دهم 104 79.5 12.3 4.4 5.85 101.69  آماده تحویل
75 دهم 105 95.82 12.3 4.4 5.85 118.01  آماده تحویل
76 دهم 106 98.31 12.3 4.4 5.85 120.5  آماده تحویل
77 دهم 107 91.06 12.3 4.4 5.85 113.25  آماده تحویل
78 دهم 108 93.9 12.3 4.4 5.85 116.09  آماده تحویل
 
 
 

 

 

alt alt alt alt alt
 
واحدهای باقیمانده پروژه 6 واحدی سیکاس رشت - گلسار بلوار گیلان - نبش خیابان نسترن
 
 ردیف  
 کاربری  طبقه  شماره واحد  زیربنا مفید   انباری  متراژ مفید  وضعیت 
1 آپارتمانی 1 1 208 6 246.2 آماده تحویل 
2 آپارتمانی 2 2 208 6 246.2 آماده تحویل 
3 آپارتمانی 3 3 208 6 246.2 آماده تحویل 
4 آپارتمانی 4 4 208 6 246.2 آماده تحویل 
5 آپارتمانی 6 6 208 6 246.2 آماده تحویل 
 

واحدهای باقیمانده پروژه 12 واحدی سیکاس رشت - گلسار بلوار گیلان - نبش خیابان نسترن

ردیف  کاربری  طبقه شماره واحد زيربناي مفيد انباري متراژ مفید وضعیت
1 آپارتمانی اول 1 143 5 168.13 آماده تحویل  
2 آپارتمانی دوم 2 130 5 155.13 آماده تحویل  
3 آپارتمانی چهارم 4 130 5 155.13 آماده تحویل  
4 آپارتمانی پنجم 5 143 5 168.13 آماده تحویل  
5 آپارتمانی ششم 6 130 5 155.13 آماده تحویل  
6 آپارتمانی هشتم 8 130 5 155.13 آماده تحویل  
7 آپارتمانی نهم 9 143 5 168.13 آماده تحویل  
8 آپارتمانی دهم 10 130 5 155.13 آماده تحویل  
9 آپارتمانی يازدهم 11 143 5 168.13 آماده تحویل  
10 آپارتمانی دوازدهم 12 130 5 155.13 آماده تحویل  
 


جدول مشخصات پروژه بنفشه  رشت
 
کاربری     طبقه    شماره واحد     زیربنا مفید     انباري    متراژ مفید     وضعیت     
آپارتماني    چهارم     23        86.68      3.26   95.45     آماده تحویل   جدول مشخصات پروژه واحد تجاري خيابان امام
 
کاربری      طبقه       زیربنا مفید           متراژ مفید          وضعیت      
تجاری      همکف      116/35           116/35        آماده تحویل    
جدول مشخصات پروژه پروژه لاله رشت
 
کاربری     طبقه     شماره واحد      زیربنا مفید     انباري    متراژ مفید     وضعیت  
آپارتماني     پنجم     10         112.36     1.68    132.19     آماده تحویل 


 

 

براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با شماره تلفن 58572330 011  و فاكس 01152188660  تماس حاصل نموده ويا از لينك واحد فروش براي ارسال ايميل به واحد فروش استفاده نماييد.

شرایط پرداخت، 40% نقد و 60% اقساط 24ماهه می باشد.

 namak sadaf 02

  

 پروژه صدف 1  نمک آبرود

ردیف بلوك   طبقه شماره واحد مساحت مفید انباری متراژ مفید وضعیت
1 7 اول غربی   108 2.45 110/45 فروخته شد
2 7 اول شرقی   108 2.45 110/45 فروخته شد
3 7 دوم غربی   108 2.45 110/45 فروخته شد
4 7 دوم شرقی   108 2.45 110/45 فروخته شد
5 7 سوم غربی   106 2.45 108/45 فروخته شد 
6 7 سوم شرقی   106 2.45 108/45 فروخته شد

 

 

 

 پروژه صدف 2  نمک آبرود

ردیف بلوك   طبقه شماره واحد مساحت مفید انباری متراژ مفید وضعیت
1 33 اول غربی   96 2.45 99/20 فروخته شد
2 33 اول شرقی   96 2.45 99/20 فروخته شد
3 33 دوم غربی   96 2.45 99/20 فروخته شد
4 33 دوم شرقی   96 2.45 99/20 فروخته شد
5 33 سوم غربی   85 2.45 88/20 فروخته شد
6 33 سوم شرقی   85 2.45 88/20 فروخته شد

 

 

 پروژه صدف 3 (1)  نمک آبرود

ردیف طبقه   بلوك  قطعه مساحت مفید انباری متراژ مفید وضعیت
1 اول غربی 70 3B1 95 4 99 فروخته شد
2 اول شرقی 70 3B1 89 4 93 فروخته شد
3 دوم غربی 70 3B1 95 3.6 98/60 فروخته شد
4 دوم شرقی 70 3B1 89 3.6 92/60 فروخته شد
5  سوم غربی 70 3B1 85 3.6 88/60 فروخته شد
6  سوم شرقی 70 3B1 85 3.6 88/60 فروخته شد

 

 

 

 

 پروژه صدف 3 (2)  نمک آبرود

ردیف طبقه   بلوك  قطعه مساحت مفید انباری  متراژ مفید  وضعیت 
1 اول غربی 71 3B1 89 4 93 فروخته شد
2 اول شرقی 71 3B1 95 4 99 فروخته شد
3 دوم غربی 71 3B1 89 3.6 92/60 فروخته شد
4 دوم شرقی 71 3B1 95 3.6 98/60 فروخته شد
5  سوم غربی 71 3B1 85 3.6 88/60 فروخته شد
6  سوم شرقی 71 3B1 85 3.6 88/60 فروخته شد

 

 

 

 پروژه صدف 4  نمک آبرود

ردیف طبقه   بلوك  قطعه مساحت مفید انباری متراژ مفید  وضعیت 
1 اول غربی 3 3B1 109 2.95 111.95 فروخته شد
2 اول شرقی 3 3B1 109 2.95 111.95 فروخته شد
3 دوم غربی 3 3B1 109 2.95 111.95 فروخته شد
4 دوم شرقی 3 3B1 109 2.95 111.95 فروخته شد
5  سوم غربی 3 3B1 99 2.95 101.95 فروخته شد
6  سوم شرقی 3 3B1 99 2.95 101.95 فروخته شد

 

 

 

 پروژه صدف  5  نمک آبرود

ردیف طبقه   بلوك  قطعه مساحت مفید انباري متراژ مفید  وضعیت 
1 اول غربی 75 3B1 87 2.7 89/70 فروخته شد
2 اول شرقی 75 3B1 87 2.7 89/70 فروخته شد
3 دوم غربی 75 3B1 87 2.7 89/70 فروخته شد
4 دوم شرقی 75 3B1 87 2.7 89/70 فروخته شد
5  سوم غربی 75 3B1 84 2.7 86/70 فروخته شد
6  سوم شرقی 75 3B1 84 2.7 86/70 فروخته شد

 

 

 

 پروژه صدف  6  نمک آبرود

 

ردیف طبقه شماره واحد مساحت مفید انباری متراژ مفید وضعیت  
1 اول غربی   94.7 4.28 126.28 فروخته شد
2 اول شرقی   94.7 4.28 126.28 فروخته شد
3 دوم غربی   94.7 4.28 126.28 فروخته شد
4 دوم شرقی   94.7 4.28 126.28 فروخته شد
5 سوم غربی   88.1 4.28 119.73 فروخته شد
6 سوم شرقی   88.1 4.28 119.73 فروخته شد

 

 

 پروژه صدف   7  نمک آبرود

ردیف طبقه شماره واحد مساحت مفید مساحت انباری واحد مساحت مشاع سهم هر واحد جمع کل متراژ فروش وضعیت
1 اول غربی   92.25 3.73 20.38 127.36 فروخته شد
2 اول شرقی   88.2 3.73 20.38 120.61 فروخته شد
3 دوم غربی   92.25 3.73 20.38 127.36 فروخته شد
4 دوم شرقی   88.2 3.73 20.38 120.61 فروخته شد
5  سوم غربی   89.5 3.73 20.38 121.86 فروخته شد
6  سوم شرقی   89.9 3.73 20.38 114.71 فروخته شد

 

 

 

نمك آبرود - پروژه شقايق 

 
namakabroud projects_4 namakabroud projects_1 Caspian 104 units_2   namakabroud projects_2

 

 

بلوك اول 149-B 

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين متراژ مفید متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   149 582 120/65 145/41   فروخته شد 
2 اول شرقي   149 582 120/65 145/41 فروخته شد 
4 دوم شرقي   149 582 120/50 145/26 فروخته شد 
5 سوم غربي   149 582 112/34 137/10 فروخته شد 
6 سوم شرقي   149 582 112/34 137/10 فروخته شد 

 

بلوك دوم D-148

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   148 525  111/29 134/12 فروخته شد
2 اول شرقي   148 525  111/29 134/12 فروخته شد
3 دوم غربي   148 525  111/29 134/12 فروخته شد
4 دوم شرقي   148 525  111/29 134/12 فروخته شد
5 سوم غربي   148 525 102/10 124/93 فروخته شد
6 سوم شرقي   148 525 102/10 124/93 فروخته شد

 

 

بلوك سوم C-147

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   147 528/5 113/17 135/41 فروخته شد
2 اول شرقي   147 528/5 113/17 135/41 فروخته شد
3 دوم غربي   147 528/5 113/49 135/73 فروخته شد
4 دوم شرقي   147 528/5 113/49 135/73 فروخته شد
5 سوم غربي   147 528/5 101/40 123/64 فروخته شد
6 سوم شرقي   147 528/5 101/40 123/64 فروخته شد

 

 

بلوك چهارم D-146

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   146 527 111/29 134/12 فروخته شد
2 اول شرقي   146 527 111/29 134/12 فروخته شد
3 دوم غربي   146 527 111/29 134/12 فروخته شد
4 دوم شرقي   146 527 111/29 134/12 فروخته شد
5 سوم غربي   146 527 102/10 124/93 فروخته شد
6 سوم شرقي   146 527 102/10 124/93 فروخته شد

 

 

 

بلوك پنجم C-145

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   145 526 113/17 135/41 فروخته شد 
2 اول شرقي   145 526 113/17 135/41 فروخته شد 
3 دوم غربي   145 526 113/49 135/73 فروخته شد 
4 دوم شرقي   145 526 113/49 135/73 فروخته شد 
5 سوم غربي   145 526 102/63 124/87 فروخته شد 
6 سوم شرقي   145 526 102/63 124/87 فروخته شد

 

 

بلوك ششم D-144

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   144 507/50 107/87 134/12 فروخته شد 
2 اول شرقي   144 507/50 107/87 134/12 فروخته شد 
3 دوم غربي   144 507/50 107/87 134/12 فروخته شد 
4 دوم شرقي   144 507/50 107/87 134/12 فروخته شد 
5 سوم غربي   144 507/50 98/62 125/05 فروخته شد 
6 سوم شرقي   144 507/50 98/62 125/05 فروخته شد 

 

 

بلوك هفتم D-143

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   143 507/50 26/25 134/12 فروخته شد 
2 اول شرقي   143 507/50 26/25 134/12 فروخته شد 
3 دوم غربي   143 507/50 26/25 134/12 فروخته شد 
4 دوم شرقي   143 507/50 26/25 134/12 فروخته شد
5 سوم غربي   143 507/50 26/43 125/05 فروخته شد 
6 سوم شرقي   143 507/50 26/43 125/05 فروخته شد 

 

 

بلوك هشتم C-142

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   142 523/50 108/91 134/75 فروخته شد  
2 اول شرقي   142 523/50 108/91 134/75  فروخته شد
3 دوم غربي   142 523/50 108/91 135/07 فروخته شد  
4 دوم شرقي   142 523/50 108/91 135/07 فروخته شد  
5 سوم غربي   142 523/50 108/91 123/61 فروخته شد  
6 سوم شرقي   142 523/50 108/91 123/61 فروخته شد  

 

 

بلوك نهم E-141

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   144 485/50 98/28 147/48 فروخته شد
2 اول شرقي   144 485/50 98/28 147/48 فروخته شد
3 دوم غربي   144 485/50 98/28 147/48 فروخته شد
4 دوم شرقي   144 485/50 98/28 147/48  فروخته شد
5 سوم غربي   144 485/50 86/58 124/98 فروخته شد
6 سوم شرقي   144 485/50 86/58 124/98 فروخته شد

 

 

بلوك دهم A-140

 

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1 اول غربي   140 515 119/26 147/48 فروخته شد
2 اول شرقي   140 515 119/26 147/48 فروخته شد  
3 دوم غربي   140 515 119/26 147/48 فروخته شد  
4 دوم شرقي   140 515 119/26 147/48 فروخته شد
5 سوم غربي   140 515 96/95 124/98 فروخته شد
6 سوم شرقي   140 515 96/95 124/98 فروخته شد

 

 

 

 

پروژه 78 واحدی آپارتمانی (فروش رفته) 

 

 

 
namakabroud projects_1 namakabroud projects_2 namakabroud projects_4

 

ردیف طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
1     60 4 متر   120.3 فروخته شد
2     71.5 4 متر   125.1 فروخته شد
3     71.5 4 متر   120.3 فروخته شد
4     71.5 4 متر   125.1 فروخته شد
5     71.5 4 متر   120.3 فروخته شد
6     81 4 متر   125.1 فروخته شد
7     70.4 4 متر   120.3 فروخته شد

 

 

 

 

 

  پروژه كوهسار نمك آبرود (فروش رفته)

ردیف كاربري بلوك قطعه طبقه واحد زيربناي مفيد انباري جمع متراژ وضعیت
1 مسكوني 3B4 3 سوم شرقي 105 4 130 فروخته شد
2 مسكوني 3B4 2 سوم شرقي 105 4 130 فروخته شد

 

 

 

نمك آبرود - پروژه 104 واحدي کاسپین (فروش رفته)

براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با شماره تلفن 3182330 0191 - و فاكس 01913188860 تماس حاصل نموده و يا از لينك واحد فروش براي ارسال ايميل به واحد فروش استفاده نماييد. شرایط پرداخت، 50% نقد و 50% اقساط می باشد.
 
پروژه 104 واحدي كاسپين-نمك آبرود پروژه 104 واحدي كاسپين-نمك آبرود پروژه 104 واحدي كاسپين-نمك آبرود

 پروژه کاسپین نمک آبرود

آپارتمانهاي 32واحدي کاسپین نمك آبرود بلوك 77

طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
اول غربي   862 675/10 127/8 151 فروخته شد
اول شرقي   862 675/10 127/8 151 فروخته شد
دوم غربي   862 675/10 127/8 151 فروخته شد
دوم شرقي   862 675/10 127/8 151 فروخته شد
سوم غربي   862 675/10 127/8 151 فروخته شد
سوم شرقي   862 675/10 127/8 151 فروخته شد
چهارم غربی   862 675/10 127/8 151 فروخته شد
چهارم شرقی   862 675/10 127/8 151 فروخته شد

 

 

آپارتمانهاي 32واحدي کاسپین نمك آبرود بلوك 78

طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
اول غربي   863 716 127/8 151 فروخته شد
اول شرقي   863 716 127/8 151 فروخته شد
دوم غربي   863 716 127/8 151 فروخته شد
دوم شرقی   863 716 127/8 151 فروخته شد
سوم غربي   863 716 127/8 151 فروخته شد
سوم شرقی   863 716 127/8 151 فروخته شد
چهارم غربي   863 716 127/8 151 فروخته شد
چهارم شرقی   863 716 127/8 151 فروخته شد

 

 

آپارتمانهاي 32واحدي کاسپین نمك آبرود بلوك 79

طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
اول غربي   874 557 105/3 125/1 فروخته شد
اول شرقي   874 557 100/50 120/3 فروخته شد
دوم غربي   874 557 105/3 125/1 فروخته شد
دوم شرقي   874 557 100/50 120/3 فروخته شد
سوم غربي   874 557 105/3 125/1 فروخته شد
سوم شرقي   874 557 100/50 120/3 فروخته شد
چهارم غربي   874 557 105/3 125/1 فروخته شد
چهارم شرقي   874 557 100/50 120/3 فروخته شد

 

 

آپارتمانهاي 32واحدي کاسپین نمك آبرود بلوك 80

طبقه شماره واحد پلاك ثبتي متراژزمين مفيد متراژ كل وضعیت
اول غربي   873 552/5 100/50 120/3 فروخته شد
اول شرقي   873 552/5 105/3 125/1 فروخته شد
دوم غربي   873 552/5 100/50 120/3 فروخته شد
دوم شرقي   873 552/5 105/3 125/1 فروخته شد
سوم غربي   873 552/5 100/50 120/3 فروخته شد
سوم شرقي   873 552/5 105/3 125/1 فروخته شد
چهارم غربي   873 552/5 100/50 120/3 فروخته شد
چهارم شرقي   873 552/5 105/3 125/1 فروخته شد

 

 

كاربري بلوك طبقه زيربناي مفيد انباري متراژ مفید وضعیت
آپارتماني 2c1-81 اول غربي 101،30 3،13 121،18 فروخته شد
آپارتماني 2c1-81 اول شرقي 96،50 3،13 116،38  فروخته شد
آپارتماني 2c1-81 دوم غربي 101،30 3،13 121،18  فروخته شد
آپارتماني 2c1-81 دوم شرقي 96،50 3،13 116،38  فروخته شد
آپارتماني 2c1-81 سوم غربي 101،30 3،13 121،18  فروخته شد
آپارتماني 2c1-81 سوم شرقي 96،50 3،13 116،38 فروخته شد
آپارتماني 2c1-81 چهارم غربي 101،30 3،13 121،18  فروخته شد
آپارتماني 2c1-81 چهارم شرقي 96،50 3،13 116،38 فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 اول غربي 96،50 3،13 116،38  فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 اول شرقي 101،30 3،13 121،18  فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 دوم غربي 96،50 3،13 116،38  فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 دوم شرقي 101،30 3،13 121،18  فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 سوم غربي 96،50 3،13 116،38  فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 سوم شرقي 101،30 3،13 121،18  فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 چهارم غربي 96،50 3،13 116،38  فروخته شد
آپارتماني 2c1-82 چهارم شرقي 101،30 3،13 121،18 فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 اول غربي 97 3 116،80  فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 اول شرقي 98،50 3 118،30  فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 دوم غربي 97 3 116،80  فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 دوم شرقي 98،50 3 118،30 فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 سوم غربي 97 3 116،80  فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 سوم شرقي 98،50 3 118،30  فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 چهارم غربي 97 3 116،80  فروخته شد
آپارتماني 2c1-70 چهارم شرقي 98،50 3 118،30  فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 اول غربي 145،20 4،25 171،47  فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 اول شرقي 143،20 4،25 169،47  فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 دوم غربي 145،20 3،80 171،02  فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 دوم شرقي 143،20 3،80 169،02 فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 سوم غربي 145،20 4 171،22  فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 سوم شرقي 143،20 4 169،22 فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 چهارم غربي 145،20 4 171،22  فروخته شد
آپارتماني 2c1-60 چهارم شرقي   143،20 4 169،22  فروخته شد

 

 

 

 

 نمك آبرود - پروژه ياس ويلايي (فروش رفته)

 

namakabroud projects_9 namakabroud projects_6

 

پروژه یاس ویلایی نمک آبرود

ردیف طبقه شماره واحد مساحت اعیان مساحت عرصه جمع کل متراژ وضعیت
متر مربع متر مربع فروش
1 تیپ 1   383 480 383 فروخته شد  
2 تیپ 1   383 480 383 فروخته شد  
3 تیپ 1   383 472.81 38 فروخته شد  
4 تیپ 6   319 398.27 319 فروخته شد  
5 تیپ 2   390 457.66 390 فروخته شد  
6 تیپ 2   390 475.07 390 فروخته شد  
7 تیپ 3   395 512 395 فروخته شد