مناقصات و مزايده‌ها


شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد تا «تهیه مصالح و اجرای نقاشی داخلی پروژه نرگس نمک آبرود» را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه در پیوست ها، حداکثر تا ساعت 17 مورخ 97/10/17 در این مناقصه شرکت نمایند.
زمان توزیع اسناد مناقصه: از ساعت 8 الی 17 مورخ 97/10/03 الی 97/10/16

پیوست ها:
مستندات آگهی مزایده عمومی 

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 01152184868

شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد از طریق مزایده کتبی نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از تعدادی از اماکن و واحدهای تجاری تفریحی واقع در شهرک نمک آبرود به مدت یکساله اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه در پیوست ها، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/10/18 در این مزایده شرکت نمایند.

پیوست ها:
مستندات آگهی مزایده عمومی 

شماره تماس برای کسب اطلاعات بیشتر 01152188120

شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد تا عملیات حفاظت فیزیکی و انتظامات واحدهای تحت پوشش خود را به صوررت یکساله از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه در پیوست ها، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/9/22 در این مناقصه شرکت نمایند.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 01152188120

پیوست ها:
مستندات آگهی مناقصه عمومی

 

 

شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد از طریق مزایده کتبی دو مرحله ای نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از تعدادی از اماکن و واحدهای تجاری تفریحی واقع در شهرک نمک آبرود به مدت یکساله اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه در پیوست ها، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/9/22 در این مزایده شرکت نمایند.

پیوست ها:
مستندات آگهی مزایده عمومی 

 

 

شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد تا تامین مصالح بهمراه اجرای اسکلت فلزی پروژه مالکیت زمانی تجاری اقامتی نمک آبرود واقع در مشهد - خیابان خسروی نو جنب هتل ایران را در ظرف مدت 6 ماه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند با توجه به توضیحات موجود در فایل های پیوست، همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه به دفتر مرکزی این شرکت واقع در چالوس شهرک توریستی نمک آبرود شرکت عمران و مسکن شمال مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01158572323 تماس حاصل نمایند.


پیوست ها:

مستندات آگهی مناقصه عمومی به صورت فایل فشرده