نمك آبرود براي دومين سال پياپي واحد نمونه سبز در كشور شد.

شهر توريستي و زيباي نمك آبرود طي ساليان متمادي به لحاظ عملكرد مثبت و توجه جدي و اساسي به مسائل زيست محيطي توانسته جايگاه رفيع و بسيار درخشاني در كشور بدست آورد.ايجاد زير ساختهاي مناسب و مورد نياز،سيستم اتوماسيون ،خدمات شهري ،تفكيك زباله از مبدا،بهره برداري اصولي از محيط ،استفاده از تكنولوژي هاي پاك ،رعايت اصول بهداشتي،نصب تابلو هاي رعايت بهداشت،ايجاد واحد خدماتي و گردشگري شهر سبز ،ميزباني شايسته از خيل عظيم گردشگران داخلي و خارجي از جمله مواردي است كه باعث شده تا اين شهر رويايي براي دومين سال پياپي واحد نمونه سبز در كشور را به خود اختصاص دهد.