شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد تا عملیات حفاظت فیزیکی و انتظامات واحدهای تحت پوشش خود را به صوررت یکساله از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه در پیوست ها، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/9/22 در این مناقصه شرکت نمایند.
شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 01152188120

پیوست ها:
مستندات آگهی مناقصه عمومی