شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد از طریق مزایده کتبی دو مرحله ای نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از تعدادی از اماکن و واحدهای تجاری تفریحی واقع در شهرک نمک آبرود به مدت یکساله اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه در پیوست ها، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/9/22 در این مزایده شرکت نمایند.

پیوست ها:
مستندات آگهی مزایده عمومی