بعد از تلاشهای مستمر مدیریت بهره برداری، پرسنل، کارشناسان و مدیران فنی تله کابین شرکت عمران  و مسکن شمال، خط دو این تله کابین موفق به دریافت «مجوز استاندارد بهره برداری» از شرکت فنی بازرسی اعتماد صنعت گردید.

این مجوز بعد از بازدید از کلیه قسمتهای تله کابین و انجام تستهای مختلف از جمله تست MFL بر روی کابل و همچنین تست NDT بر روی شفتها و دکلها و تست ارت و رفع تمامی عدم انطباق ها کسب گردید.
شایان ذکر است که تله کابین خط دو نمک آبرود از نخستین مجموعه هایی می باشد که در کشور بطور کامل موفق به دریافت این گواهینامه گردیده است.

 

گواهینامه استاندارد