جلسه مشترک مهندس ربیع پور سرپرست شرکت و مدیران شرکت عمران و مسکن شمال با نمایندگان رسمی شرکت آلمانی fun park در ایران پیرامون سرمایه گذاری شرکت آلمانی در زمینه شهربازی نمک آبرود.

شرکت عمران و مسکن شمال

 

مشاهده تمامی تصاویراین رویداد...