" ن و القلم و ما یسطرون "

قلم ها میتوانند قدم ها را به سمت رستگاری رهنمون نمایند.
سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار گرامی باد.

شرکت عمران و مسکن شمال