مدیر شهرک طی گزارشی از تعبیه سطل زباله در معابر بصورت جداگانه (تر و خشک) در نمک آبرود خبر دادند.

آقای مهندس شهریاری هدف از این کار را بازیافت زباله و فرهنگ سازی عنوان کردند ایشان یادآور شدند توقع می رود ساکنین و گردشگران همکاری لازم را داشته باشند.