مهندس عبدالرسول دهقان - مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت عمران و مسکن شمال

«روابط عمومی» اهمیت فوق العاده ای درزندگی روزمره همه ما دارد. اهمیت روابط عمومی از یک زندگی شخصی تا کار درمسوولیت واحد روابط عمومی سازمان های خصوصی ویا دولتی کاملا ملموس است . تبیین مرز تعامل کار آمد و تعامل لجام گسیخته در « روابط عمومی» اهمیت فوق العاده ای درزندگی روزمره همه ما دارد. اهمیت روابط عمومی از یک زندگی شخصی تا کار درمسوولیت واحد روابط عمومی سازمان های خصوصی ویا دولتی کاملا ملموس است .

 


متناسب با آموزه های مذهبی اسلام و رفتار های اجتماعی به عنوان فضائل اخلاقی هرفردی درمواجهه با افراد دیگر خواه ناخواه آداب معاشرت، تعاملات ومناسبات ویژه ای را برمی گزیند که می تواند به انزوایافتن ویا ارتقای سطح روابط بین فردی منتهی شود.متناسب با آموزه های مذهبی اسلام و رفتار های اجتماعی به عنوان فضائل اخلاقی هرفردی درمواجهه با افراد دیگر خواه ناخواه آداب معاشرت، تعاملات ومناسبات ویژه ای را برمی گزیند که می تواند به انزوایافتن ویا ارتقای سطح روابط بین فردی منتهی شود. در ادارات و سازمان ها به ویژه شرکت های مولد خدمات و کالا این مهم،بسیار خطیرتراست چراکه علاوه بر اینکه موفقیت یا عدم موفقیت فرد مطرح است، سرنوشت کل مجموعه نیز تحت تأثیر روش های به کارگرفته قرار می گیرد وممکن است به برقراری یک روابط مطلوب وکارآمد ویا یک رابطه لجام گسیخته ونامطلوب منتهی شود. روابط عمومی درمقام شعار وحرف درسطح بالایی قرار دارد و از نقل قول افراد معمولی درجامعه تا اظهار نظر های مقامات اداری این اهمیت برای آن متصور است .مثلاً روابط عمومی را چشم بینا وگوش شنوای سازمان، پل ارتباطی مدیران وارباب رجوع، آیینه تمام نمای سازمان وبازوی توانمند مدیران می دانند، اما این امر به تنهایی کافی نیست بلکه باید درمقام عمل به تناسب این طرز نگرش، جایگاه سازمانی مناسبی را برای روابط عمومی درنظرگرفت تا از عهده ی وظائف خطیر مربوطه برآید. معتقدم ناکارآمدی روابط عمومی در کنار ضعف اطلاعاتی مدیران ارشد درمورد نقش ارزنده روابط عمومی از جمله مهمترین مشکلات ساختاری روابط عمومی هاست که همین امر درطراحی نمودار سازمانی، به تحلیل وتنزل جایگاه پست سازمانی روابط عمومی و سطح انتظارات هر مدیری می انجامد ودرعمل مشاهده می شود که هرگز نمی توان درچنین شرایطی از مسوول روابط عمومی انتظار داشت به ایفای نقش مطلوب بپردازد. و اجازه بدهید به عنوان نتیجه گیری اشاره کنم : روابط عمومی دارای نقش بسیار مهم وتعیین کننده ای درموفقیت ویا عدم موفقیت سازمان هاست واگر انتظار نقش موثری از او داریم ، باید متناسب با این اهمیت، برای آن جایگاه سازمانی درنظر بگیریم تا از برکات وخدمات روابط عمومی برخودار شویم.