بدينوسيله به اطلاع مي رساند شركت عمران ومسكن شمال در نظر دارد نسبت به اجرای لوله کشی و... تاسیسات مکانیکی طبقات هتل پارسیان آزادی اقدام نمايد.لذا در صورت تمايل با در نظر گرفتن شرايط مشروحه ذيل و ضمن بازديد از پروژه نـسبت بـه پيشنهاد قـــــيمت حداكثر ده روز بعد از درج آگهی اقدام نماييد.

فراخوان مناقصه

ملحقات