بدينوسيله به اطلاع مي رساند شركت عمران ومسكن شمال در نظر دارد نسبت به نصب و راه اندازی موتورخانه واقع در پروژه هتل پارسیان آزادی اقدام نمايد.لذا در صورت تمايل با در نظر گرفتن شرايط مشروحه ذيل و ضمن بازديد از پروژه نـسبت بـه پيشنهاد قـــــيمت حداكثر یک هفته بعد از دریافت استعلام اقدام نماييد.

فراخوان مناقصه

ملحقات