بدينوسيله به اطلاع مي رساند شركت عمران ومسكن شمال در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات موتور خانه جهت باز سازی هتل پارسیان آزادی خزر واقع در پروژه هتل پارسیان آزادی اقدام نمايد.لذا در صورت تمايل با در نظر گرفتن شرايط مشروحه ذيل و ضمن بازديد از پروژه نـسبت بـه پيشنهاد قـــــيمت حداكثر ده روز بعد از درج آگهی اقدام نماييد.

فراخوان مناقصه

ملحقات