plant a tree

حتی کاشتن یک درخت هم می‌توانید موثر باشد.

همین امروز از خانه بیرون برویم و یک درخت بکاریم

با این کار ساده به فرزندانمان هوای پاک را هدیه می دهیم.