هسته اولیه انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست نمک آبرود در نمک آبرود ایجاد شده و با رویکرد جهانی در حال گسترش است.

به زودی اساسنامه و اطلاعات دیگر از طریق همین صفحه به اطلاع عموم خواهد رسید.

انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست نمک آبرود