آگهی مناقصه

شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید کالا به شرح پیوست جهت پروژه نرگس واقع در نمک آبرود اقدام نماید.

لذا متقاضیان می‌توانند با توجه به توضیحات مشروحه بعد از دریافت اسناد مناقصه  و بازدید از پروژه و تکمیل پیشنهاد خود حد اکثر ظرف مدت ده روز از زمان درج آگهی مناقصه نسبت به تحویل اسناد مربوطه به چالوس - شهر توریستی نمک‌آبرد - شرکت عمران و مسکن شمال - دفتر پیمان و رسیدگی مراجعه کرده یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 01152184902-01158572323 تماس حاصل نمایند.

 

فراخوان مناقصه

فرم قرارداد

شرایط مناقصه