هفتمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و گردشگری در جزیره کیش

 شرکت عمران و مسکن شمال

١٨ تا ٢١ آبان، غرفه ٣٢ 

با حضور معاونین سازمان گردشگری استان مازندران

 

هفتمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و گردشگری در جزیره کیش با حضور معاونین سازمان گردشگری استان مازندران در غرفه شرکت عمران و مسکن شمال