شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد تهیه کلیه مصالح و اجرای ادامه عملیات ساختمانی پروژه نرگس نمک آبرود، شامل 2 بلوک 13 طبقه را ظرف مدت 10 ماه از طریق مناقصه عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید.

نماید لذا متقاضـیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه ذیل همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه و بازدید از محل فعالیت به دفتر مرکزی این شرکت واقع در چالوس شهرک توریستی نمک آبرود شرکت عمران ومسکن شمال مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 01158572122-01158572323 تماس حاصل نمانید.

- قیمت های پیشنهادی مناقصه مربوطه از ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1395/05/11 بازگشایی خواهد شد لذا پیشنهاد دهندگان حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1395/05/10 مهلت دارند نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی اقدام نمایند.
- پیشنهاد دهندگان می بایست برای مناقصه مبلغ یک میلیارد ریال را به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه به نام شرکت عمران و مسکن شمال واریز نموده یا معادل آن ضمانتنامه بانکی تحویل نمایند.
- بعد از بازگشایی پاکت نتیجه نهایی پس از طی تشریفات قانونی (بررسی کمیسیون و تأیید هیات مدیره) حداکثر ظرف مدت 10 روز اعلام خواهد شد.
- شرکت مجاز خواهد بود تا 25% از حجم کار مناقصه مربوط را کسر یا اضافه نماید.
- پیشنهاد دهندگان می توانند در محل بازگشایی پاکتهای مناقصه مربوطه حضور داشته باشند.
- از هر پرداختی به پیمانکار 10% بعنوان حسن انجام کار کسر خواهد شد.
- کلیه پرداختیها بصورت 70% نقد و 30% تهاتر بوده که با املاک در دست فروش کارفرما (شرکت عمران و مسکن شمال) تهاتر خواهد شد.
- به هنگام انعقاد قرارداد برای برنده مناقصه مربوطه 20 درصد پیش پرداخت در 2 مرحله در نظر گرفته خواهد شد.
- پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده پیشنهاد دهندگان می باشد.
- به پیشنهاد های مبهم ، فاقد تضمین و آنهایی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- شرکت عمران و مسکن شمال در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد مختار است.
سایر شرایط مناقصه که باید مورد توجه متقاضیان قرار گیرد در اسناد مناقصه مربوطه قید گردیده است.