امام علی (ع):
ازگذشته های دنیا برای باقیمانده آن عبرت آموز، زیرا پاره های دنیا شبیه همدیگرند.
عید غدیر مبارک باد

عید قدیر مبارک باد