انجام تعمیرات دوره ای تله کابین و سورتمه نمک آبرود توسط متخصصین زبده تیم مهندسی شرکت عمران و مسکن شمال، بر اساس چک لیست استاندارد و منطبق بر اسناد فنی شرکت سازنده دستگاه ها

شرکت عمران و مسکن شمال