آموزش پرسنل بهره برداری و انتظامات در راستای اخذ ایزو ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴ گردشگری توسط استادحبیبی ازشرکت رایورزان کیفیت باحضورکارکنان نمک آبرود و مدیران شرکت عمران و مسکن شمال در حال انجام می باشد.

شرکت عمران و مسکن شمال