همایش ملی کارآفرینی و توسعه صادرات در دانشگاه صنعت نفت محمودآباد با حضور معاون وزیر اقتصاد و مهندس ربیع پور مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال

شرکت عمران و مسکن شمال