بیانه هیئت داوران

جلسه ای با حضور اعضا ء هیئت داوران: جناب آقای دکتر حبیبی، جناب آقای مهندس فرجامی، جناب آقای دکتر دیبا، جناب آقای دکتر پورزرگر، جناب آقای دکتر میربابایی مورخ 1396.12.09 در خصوص انتخاب طرح های نهایی و برتر موضوع مسابقه طراحی معماری مجموعه اقامتی (مالکیت زمانی) تفریحی و تجاری میموزا (نمک آبرود) برگزار و پس از انجام 4 مرحله بررسی و کنترل دقیق اسناد، مدارک، نقشه ها و لوح های فشرده تحویل شده در فرایند داوری، نتایج به شرح ذیل اعلام می گردد:

 1. تعداد طرح های رسیده به دبیرخانه مسابقه 26 طرح است.
 2. ده طرح منتخب به ترتیب اولویت و امتیاز بندی منطبق  بر ویژگی های مندرج در اسناد مسابقه به شرح زیر است
  • سه طرح اولیه حایز شرایط و منتخب به ترتیب  به شرح زیر می باشد:
   • طرح شماره یکصد و بیست و دو
   • طرح شماره یکصد و یک
   • طرح شماره یکصد و دو
  • هفت طرح حایز شرایط دریافت لوح تقدیر و یک سکه به ترتیب ، طرح های شماره 106، 110، 126، 119، 116، 103 و 123 می باشند.

دریافت فایل صورتجلسه