فردا سیزدهم فروردین ماه، به مناسب روز طبیعت، شهرک توریستی نمک آبرود تعطیل می باشد.
لذا ورود به شهرک ممنوع بوده و فقط با ارائه کارت معتبر تردد مالکین امکان پذیر می باشد.