بازدید مهندس ربیع پور مدیرعامل و جناب آقای دلفان آذری معاون اداری، مالی و اقتصادی شرکت عمران و مسکن شمال از نمایشگاه بین المللی گردشگری کیش و حضور در غرفه نمک آبرود

شرکت عمران و مسکن شمال