نمک آبرود - جلسه هیات مدیره شرکت عمران و مسکن شمال
باحضور اعضاء محترم آقایان: حاج آقا خمسه ای رییس هیات مدیره، دکتر ربیع پور مدیرعامل و عضو هیات مدیره و مهندس عسکری عضوهیات مدیره

شرکت عمران و مسکن شمال