یازدهم بهمن ماه 1397 مراسم اختتامیه ارزیابی شرکت عمران و مسکن شمال برای «جایزه ملی تعالی سازمانی» در نمک آبرود دفتر مرکزی شرکت با حضور کارشناسان ارزیاب محترم، همچنین مدیرعامل، معاون مالی اداری، مدیران ارشد و برخی از مسئولین شرکت برگزار شد.

در این جلسه، ارزیاب ارشد جناب آقای دیوسالار وضعیت شرکت را پس از بازدید، بیش از حد تصور امیدوارکننده ارزیابی کرده و اظهار داشتند با وجود مهندس ربیع پور به عنوان یک مدیرعامل آگاه به علم روز و نیز با وجود مدیران متعهد و منابع انسانی ارزشمند موجود، بدون شک با اجرای پروژه های بهبود، هر ساله شاهد پیشرفت شرکت در مسیر تعالی سازمانی خواهیم بود.

شرکت عمران و مسکن شمال