فاطمه پاره تن من است.هركه او را بيازارد، مرا آزرده خاطركرده و هر كه او را شاد كند، مرا نيز خوشحال نموده است.              رسول اکرم(ص)

شهادت حضرت زهرا 1400 09 26