شرکت عمران ومسکن شمال در نظر دارد به منظور «انجام عملیات حفاری و اجرای دستمزدی شمع پروژه توسکا فاز 2 نمک آبرود (ظرف مدت 3 ماه)»، نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شــــرایط از طریق «منـــاقصه عمومی» اقدام نماید لذا متقاضـیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه ذیل، همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه و بازدید از محل فعالیت، به دفتر مرکزی این شرکت واقع در «چالوس، شهرک توریستی نمک آبرود، شرکت عمران و مسکن شمال» مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01152184868 تماس حاصل نمایند.
- متقاضیان می بایست نسبت به خرید اسناد مناقصه در ازای مبلغ 1.000.000ريال که به حساب شماره 121510367 به نام شرکت عمران و مسکن شمال، نزد «بانک ملت» واریز می کنند، اقدام و پس از تحویل فیش واریزی به امور مالی شرکت عمران و مسکن شمال، نامه رسید پرداخت وجه با مهر و امضای امور مالی را به دفتر فنی تحویل و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
- پیشنهادهای دریافتی از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99.06.12 بازگشایی خواهد شد لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99.06.11 مهلت دارند نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی اقدام نمایند.
- متقاضیان می بایست برای شرکت در مناقصه مبلغ 700.000.000 ریال را به عنوان «سپرده شرکت در مناقصه» به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه به نام شرکت عمران و مسکن شمال «واریز» نموده یا معادل آن «ضمانتنامه بانکی» تحویل نمایند.

- بعد از بازگشایی پاکت نتیجه نهایی پس از طی تشریفات اداری (بررسی کمیسیون و تایید هیات مدیره) حداکثر ظرف مدت 10 روز اعلام خواهد شد.
- شرکت عمران و مسکن شمال مجاز خواهد بود تا 25% از حجم کار مناقصه مربوط را کسر یا اضافه نماید.
- از هر پرداختی به پیمانکار 10% بعنوان‌ حسن‌ انجام‌ كار كسرخواهد شد.
- کلیه پرداختها بصورت نقدی صورت می پذیرد.
- به هنگام انعقاد قرارداد برای برنده مناقصه مربوطه پیش پرداخت در نظر گرفته نمی شود.
- پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده متقاضیان می باشد.
- به پیشنهاد های مبهم، فاقد تضمین و آنهایی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- شرکت عمران و مسکن شمال در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد مختار است.
- سایر شرایط مناقصه‌ که باید مورد توجه متقاضیان قرارگیرد در اسناد مناقصه‌ مربوطه قید گردیده است.