شركت‌ عمران‌ و مسكن‌ شمال‌ در نظر دارد تا از طریق مناقصه کتبی نسبت به واگذاری «عملیات تامین نیروی انسانی جهت شرکت عمران و مسکن شمال» و «عملیات تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز و خدمات شهری شهرک نمک آبرود» به اشخاص حقوقی واجد شــــرایط برای یکدوره یک ساله اقدام نماید.
لذا متقاضـیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه ذیل همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه به دفتر مرکزی این شرکت واقع در چالوس شهرک توریستی نمک آبرود شرکت عمران ومسکن شمال مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 23 و 01152188120 تماس حاصل نمایند.
- متقاضیان می بایست نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند . بدین منظور متقاضیان می توانند پس از واریز مبلغ 500،000 ريال به شماره حساب 8147038803 به نام شرکت عمران و مسکن شمال نزد بانک ملت شعبه نمک آبرود ،با تحویل فیش واریزی به امور اداری شرکت ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
- با توجه به لزوم بررسی صلاحیت فنی، تجربه، توانایی انجام کار و ایفای تعهدات متقاضیان، پاکت های قیمت پیشنهادی مناقصه مربوطه در ساعت 10 صبح روزچهارشنبه مورخ 1399.10.17 بازگشایی خواهد شد و در همین راستا پیشنهاد دهندگان حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 17) روز سه شنبه مورخ 1399.10.16 مهلت دارند تا نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی (الف،ب،ج) اقدام نمایند.


- باتوجه به اینکه در مناقصه موصوف کمیته فنی و بازرگانی صلاحیت متقاضیان را مورد بررسی قرار می دهد لذا ابتدا پاکت الف و ب مورد بررسی قرار می گیرد و پاکت قیمت پیشنهادی (ج) متقاضیانی که در ارزیابی های فنی و بازرگانی پذیرفته نشدند از فرآیند مناقصه خارج و به صورت بازنشده عودت خواهد شد.
- بعد از بازگشایی پاکات افرادیکه دارای صلاحیت لازم بودند نتیجه نهایی پس از طی تشریفات قانونی(بررسی کمیسیون معاملات و تأیید هیات مدیره)حداکثر ظرف مدت 10 روز اعلام خواهد شد.
- پیشنهاد دهندگان می بایست برای شرکت در مناقصه به طور جداگانه برای هر مورد مبلغ 2.500.000.000 ریال را به صورت نقدی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه به نام شرکت عمران و مسکن شمال واریز نموده یا معادل آن ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه تحویل نمایند.
- به پیشنهادهای مبهم، فاقد تضمین ، خارج از محدوده قیمت کارشناسی و آنهایی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- شرکت مجاز خواهد بود تا 25% از حجم کار مناقصه های مربوطه را کسر یا اضافه نماید.
- از هر پرداختی به پیمانکار 5% بعنوان حسن انجام کار کسر می گردد.
- به هنگام انعقاد قرارداد برای برنده مناقصه های مربوطه پیش پرداختی در نظر گرفته نمی شود.
- پرداخت کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات بعهده پیشنهاددهندگان می باشد.
- شرکت عمران و مسکن شمال در رد یاقبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه نیازبه ذکر دلیل باشدمختار است.
- سایر شرایط مناقصه که باید مورد توجه متقاضیان قرارگیرد دراسنادمناقصه مربوطه قید گردیده است.