شرکت عمران ومسکن شمال در نظر دارد به منظور انجام ادامه عملیات 2 بلوک ساختمانی نیلوفر 1 و 2 واقع در شهرک نمک آبرود نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شــــرایط از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضـیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه ذیل همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری ( 8 صبح لغایت 14:30 ) جهت خرید اسناد مناقصه فوق و بازدید از محل فعالیت ، به دفتر مرکزی این شرکت واقع در چالوس شهرک توریستی نمک آبرود شرکت عمران ومسکن شمال مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن01152184896 یا 23- 01152188120 تماس حاصل نمایند.
- متقاضیان می بایست نسبت به خرید اسناد مناقصه در ازای مبلغ 1.000.000 ریال که به شماره حساب 121510367 به نام شرکت عمران و مسکن شمال نزد بانک ملت واریز می کنند اقدام و پس از تحویل فیش واریزی به امور مالی شرکت عمران و مسکن شمال، نامه رسید پرداخت وجه با مهر و امضای امور مالی را به دفتر فنی شرکت تحویل و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

- قیمت های پیشنهادی مناقصه فوق در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399.12.20 بازگشایی خواهد شد و در همین راستا پیشنهاد دهندگان حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399.12.19 مهلت دارند تا نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن شمال اقدام نمایند.

- پیشنهاد دهندگان می بایست برای شرکت در مناقصه مبلغ 2.000.000.000 ریال را به صورت نقدی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه به نام شرکت عمران و مسکن شمال واریز نموده یا معادل آن ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه ( مطابق توضیحات مندرج در اسناد مناقصه ) تحویل نمایند.
- به پیشنهادهای مبهم، فاقد تضمین و آنهایی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- شرکت مجاز خواهد بود تا 25% از حجم کار مناقصه مربوطه را کسر یا اضافه نماید.
- از هر پرداختی به پیمانکار 10% بعنوان حسن انجام کار کسر می گردد.
- به هنگام انعقاد قرارداد برای برنده مناقصه فوق ، پیش پرداختی در نظر گرفته نمی شود.
- پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده پیشنهاددهندگان می باشد.
- شرکت عمران و مسکن شمال در رد یاقبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه نیازبه ذکر دلیل باشدمختار است.
سایر شرایط مناقصه که باید مورد توجه متقاضیان قرارگیرد دراسنادمناقصه مربوطه قید گردیده است