شرکت عمران و مسکن شمال در نظر دارد، به منظور انجام تهیه مصالح و زیرسازی و آسفالت خیابان درب شرقی تا ورودی محله 7 نمک¬آبرود نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می¬توانند با توجه به توضیحات مشروحه ذیل همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری( 8 صبح لغایت 14:30) جهت خرید اسناد مناقصه فوق و بازدید از محل فعالیت، به دفتر مرکزی این شرکت واقع در چالوس شهرک توریستی نمک¬آبرود شرکت عمران و مسکن شمال مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01152184896 یا 01152188120 تماس حاصل نمایند.

  • متقاضیان می¬بایست نسبت به خرید اسناد مناقصه در ازای مبلغ 1،000،000 ریال که به شماره حساب 121510367 به¬نام شرکت عمران و مسکن شمال نزد بانک ملت واریز میکنند اقدام و پس از تحویل فیش واریزی به امور مالی شرکت عمران و مسکن شمال، نامه رسید پرداخت وجه و امضای امور مالی را به دفتر فنی شرکت تحویل و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
  • قیمت¬های پیشنهادی مناقصه فوق در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400.02.05 بازگشایی خواهد شد و در همین راستا پیشنهاددهندگان حداکثر تا پایان وقت اداری روز ¬شنبه مورخ 1400.02.04 مهلت دارند تا نسبت به تحویل پاکت¬¬های پیشنهادی به دبیرخانه شرکت عمران و مسکن شمال اقدام نمایند.
  • پیشنهاددهندگان می¬بایست برای شرکت در مناقصه مبلغ 400،0000،000 ریال را به صورت نقدی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه( مطابق توضیحات مندرج در اسناد مناقصه) تحویل نمایند.
  • به پیشنهادهای مبهم، فاقد تضمین و آنهایی که بعد از موعد مقرر واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • شرکت مجاز خواهد خواهد بود تا 25% از حجم کار مناقصه مربوطه را کسر یا اضافه نماید.
  • از هر پرداختی به پیمانکار 10% به عنوان حسن انجام کار کسر می¬گردد.
  • به هنگام انعقاد قرارداد برای برنده مناقصه فوق، پیش پرداختی در نظر گرفته نمی¬شود.
  • پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می¬باشد.
  • شرکت عمران و مسکن شمال در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه نیاز به ذکر دلیلی باشد، مختار است.
  • سایر شرایط مناقصه که باید مورد توجه متقاضان قرار گیرد، در اسناد مناقصه مربوطه قید گردیده است.