جمهوری اسلامی ما جاوید است            دشمن ز حیات خویشتن نومید است

آن روز که عالم ز ستمگر خالی است            ما را و همه ستمکشان را عید است

roze jomhori eslami photokade com 8