این‌جور نیست که ما در جناحهای داخل کشور، بسیج را جزو این جناح

یا آن جناح یا آن جناح [سوم] یا آن جناح [چهارم] بدانیم؛ نخیر، خود بسیج یک جریان است،

یک شطّ عظیم جاری است به سمت اهداف انقلاب.

مقام معظم رهبری(1395/09/03)

هفته بسیج