شهید سلیمانی قهرمان ملّت ایران است، به خـاطر اینکه ملّت ایران داشته‌های فرهنگی خودش و معنوی خودش و انقلابیخودش را و ارزشهای خودش را در او متبلور دید، در او مجسّم دید. ایشان هنوز زنده بود و رفت ‌و ‌آمد میکرد -خیلی هم معمولی؛ هیچ پیرایه‌ای هم برای خودش قائل نبود- که من میدیدم در این خیابانها عکسهای او را زده‌اند و به او افتخار میکنند. وقتی شهید شد، فقط انقـلابی‌ها نبودند که او را تکـریم کردند و بزرگداشـت برای او در ذهـن و عالم واقع و خارج ایجـاد کردنـد [بلکه] همه‌ی اقشـار نسبت به او -حتّی کسـانی
که انتظـار نمیرفت نسبت به یک عنصر انقـلابی، این جور ابراز احساسـات
بکنند- ابراز احساسات کردند؛ چرا؟ به خاطر همین: تبلور ارزشهای
فــرهنــگی ایـرانــی و ایــران بـود ؛
این خیلی باارزش است.سردار حاج قاسم سلیمانی