عید رهایی از بندهای خودپرستی
عید وصال الهی
عید قربان
مبارک

عید سعید قربان