ساغر زده ام ز جام باقر / ‏‬ بشکفته لبم به نام باقر
چشم همه روشن از جمالش / ‏‬ آمد به جهان امام باقر

ولادت امام محمد باقر (ع) بر شما مبارک

ولادت امام باقرع