افتخار آفرینی کشتی گیران شرکت عمران و مسکن شمال درمسابقات کشتی بسیج کارگری استان مازندران که به میزبانی شهرستان بابل برگزار گردید.
دراین مسابقات
آقای مجید فقیه مقام اول
آقای ابوذر قربانژاد مقام سوم
آقای محمد هادی علیزاده مقام سوم
آقای جواد کلهر مقام پنجم
با مربیگری آقایان گودرز گرمانی و رضا علیزاده
با آرزوی توفیق روز افزون برای پهلوان های عزیز در مسابقات آتی