سنت حسنه قربانی در روز عید قربان در محوطه تله کابین نمک آبرود و اهدای آن به گروه جهادی دست های مهربانی