شركت‌ عمران‌ و مسكن‌ شمال‌ در نظر دارد از طريق‌ مزايده‌ عمومی نسبت‌ به‌ واگذاري‌ امتياز بهره‌برداري‌ از اماکن و غرفه های تجاری واقع‌ در شهرك‌ نمك‌آبرود و بابلسر اقدام‌ نمايد متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی لغایت مورخ 1401/05/15 از ساعت 8 الی 16 جهت اخذ اطلاعات ، بازدید و خرید اسناد شرکت در مزایده به صورت حضوری اقدام نمایند .

آدرس دفتر مرکزی: مازندران- چالوس کیلومتر 12 جاده تنکابن شهرک توریستی نمک آبرود شرکت عمران و مسکن شمال تلفن : 21 -52188120-011

آدرس دفتر بابلسر: بابلسر – جاده فریدونکنار بعد از پمپ بنزین – شرکت عمران و مسکن شمال – تلفن 35272744-011

- متقاضیان می باید با مراجعه به دفتر مرکزی شرکت یا دفتر بابلسر (صرفاً درخصوص ردیف 3 مزایده) و پس از واریز مبلغ ده میلیون ریال به شماره حساب 28481602058793004 به شماره شبا IR020590028481602058793004نزد بانک سینا شعبه چالوس و ارائه فیش واریزی به امورمالی شرکت یا دفتر بابلسرو اخذ تاییدیه نسبت به ثبت فیش مذکور در دبیرخانه شرکت یا دفتر بابلسر و دریافت اسناد مزایده از واحد کمیسیون معاملات یا دبیرخانه اقدام نمایند.

- قيمتهاي‌ پيشنهادي‌ رأس‌ ساعت‌ 10 صبح‌ روز چهارشنبه مورخ1401/05/19 بازگشايي‌ خواهد شد. لذا پيشنهاددهندگان‌ حداكثر تا پايان‌ وقت‌ اداري‌ روزسه شنبه مورخ‌1401/05/18 مهلت‌ دارند نسبت‌ به‌ تحويل‌ پاكتهاي‌ پيشنهادي‌ اقدام‌ نمايند.

- شرکت کنندگان در مزایده می بایست حداقل پنج درصد مبلغ پیشنهادی خود برای ردیف مورد نظر را به عنوان سپرده شرکت در مزایده و به روشهای مندرج در اسناد مزایده ارائه نمایند.

- به پیشنهاد های مبهم فاقد سپرده کمتر از قیمت پایه و آنهایی که بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

- شرکت عمران و مسکن شمال در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد مختار است .

- سایر شرایط و اطلاعات مزایده در اسناد مزایده قید گردیده است.


مستندات آگهی مزایده عمومی

بعد از دانلود فایل را از حالت فشرده خارج نمایید.