كارگاه موزاييك سازي نمک آبرود با هدف تامین نیازهای داخل شهرک نمک آبرود در انجام عملیات زیربنایی شهرک احداث گردیده است.
طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تلاش گردید با افزایش ظرفیت تولید، نسبت به تکمیل بخشی از پیاده راه ها و محوطه سازی ها، بخصوص در محورهای عمومی و پرتردد شهرک نظیر بلوار غربی و محوطه تله کابین اقدام گردد.
اين كارگاه در سال ۱۴۰۲ حدود 20.000 مترمربع موزاييك فرش، بلوك سيماني، جدول باغچه اي و جدول خياباني توليد نموده كه منجر به تسريع در عمليات اجرایی محوطه سازی و پیاده راه سازی شهرک گردیده است.
حجم و تنوع محصولات توليدی کارگاه موزاییک سازی در سال ۱۴۰۲ در نمک آبرود به شرح زیر است:
موزائيك واش بتن 40*40 به متراژ تقریبی 15.000 متر مربع.
 موزائيك واش بتن 20*20 به متراژ تقریبی 5.000 متر مربع .
 بلوك سيماني مقاوم 40*20 .به تعداد تقریبی 35.000 عدد.
جدول خياباني 50*30 به تعداد تقریبی 600 عدد .
جدول باغچه اي 30*15 به تعداد تقریبی 1000 عدد.

روابط عمومی شرکت عمران ومسکن شمال