پروژه‌هاي آتي

برخي از پروژه‌هايي كه در دستور كار شركت عمران و مسكن شمال قرار دارد:

 

120 واحدي رشت
120 واحدي رشت
120 واحدي رشت مجتمع تجاري - مسكوني شاهد