پروژه‌هاي خاتمه يافته

برخي از پروژه‌هايي كه شركت عمران و مسكن شمال تا كنون به انجام رسانده است:

پروژه‌ي بابلسر

آزاد راه تهران - شمال آزاد راه تهران - شمال آزاد راه تهران - شمال آزاد راه تهران - شمال آزاد راه تهران - شمال