اخبار

شرکت عمران ومسکن شمال در نظر دارد به منظور «انجام عملیات حفاری و اجرای دستمزدی شمع پروژه توسکا فاز 2 نمک آبرود (ظرف مدت 3 ماه)»، نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شــــرایط از طریق «منـــاقصه عمومی» اقدام نماید لذا متقاضـیان می توانند با توجه به توضیحات مشروحه ذیل، همه روزه بجز ایام تعطیل در ساعات اداری جهت دریافت اسناد مناقصه مربوطه و بازدید از محل فعالیت، به دفتر مرکزی این شرکت واقع در «چالوس، شهرک توریستی نمک آبرود، شرکت عمران و مسکن شمال» مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01152184868 تماس حاصل نمایند.
- متقاضیان می بایست نسبت به خرید اسناد مناقصه در ازای مبلغ 1.000.000ريال که به حساب شماره 121510367 به نام شرکت عمران و مسکن شمال، نزد «بانک ملت» واریز می کنند، اقدام و پس از تحویل فیش واریزی به امور مالی شرکت عمران و مسکن شمال، نامه رسید پرداخت وجه با مهر و امضای امور مالی را به دفتر فنی تحویل و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
- پیشنهادهای دریافتی از ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 99.06.12 بازگشایی خواهد شد لذا متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99.06.11 مهلت دارند نسبت به تحویل پاکتهای پیشنهادی اقدام نمایند.
- متقاضیان می بایست برای شرکت در مناقصه مبلغ 700.000.000 ریال را به عنوان «سپرده شرکت در مناقصه» به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه به نام شرکت عمران و مسکن شمال «واریز» نموده یا معادل آن «ضمانتنامه بانکی» تحویل نمایند.

ادامه مطلب...

دعوت به مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات باقیمانده پروژه باب الجواد مشهد

- به‌ پيشنهادهاي‌ مبهم‌، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده‌، کمتر از قیمت پایه و فاقد امضاء و آنهايي‌ كه‌ بعد از موعد مقرر واصل‌ گرددترتيب‌ اثر داده‌ نخواهد شد.
- شركت‌عمران و مسكن شمال‌ در رد يا قبول‌ هر يك‌ يا تمام‌ پيشنهادها بدون‌ آنكه‌ نياز به‌ ذكردليل باشد مختار است‌.
- سایر شرایط مزایده که باید مورد توجه متقاضیان قرار گیرد در راستای مزایده مربوطه قید گردیده است.

پیوست ها:

مستندات آگهی مزایده عمومی 

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 01152188860 و 01158419633

- به‌ پيشنهادهاي‌ مبهم‌، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده‌، کمتر از قیمت پایه و فاقد امضاء و آنهايي‌ كه‌ بعد از موعد مقرر واصل‌ گرددترتيب‌ اثر داده‌ نخواهد شد.

- شركت‌عمران و مسكن شمال‌ در رد يا قبول‌ هر يك‌ يا تمام‌ پيشنهادها بدون‌ آنكه‌ نياز به‌ ذكردليل باشد مختار است‌.
- سایر شرایط مزایده که باید مورد توجه متقاضیان قرار گیرد در راستای مزایده مربوطه قید گردیده است.

پیوست ها:

مستندات آگهی مزایده عمومی 

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 01152188860 و 01158419633

- به‌ پيشنهادهاي‌ مبهم‌، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده‌، کمتر از قیمت پایه و فاقد امضاء و آنهايي‌ كه‌ بعد از موعد مقرر واصل‌ گرددترتيب‌ اثر داده‌ نخواهد شد.

- شركت‌عمران و مسكن شمال‌ در رد يا قبول‌ هر يك‌ يا تمام‌ پيشنهادها بدون‌ آنكه‌ نياز به‌ ذكردليل باشد مختار است‌.
- سایر شرایط مزایده که باید مورد توجه متقاضیان قرار گیرد در راستای مزایده مربوطه قید گردیده است.

پیوست ها:

مستندات آگهی مزایده عمومی 

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 01152188860 و 01158419633

- به‌ پيشنهادهاي‌ مبهم‌، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده‌، کمتر از قیمت پایه و فاقد امضاء و آنهايي‌ كه‌ بعد از موعد مقرر واصل‌ گرددترتيب‌ اثر داده‌ نخواهد شد.

- شركت‌عمران و مسكن شمال‌ در رد يا قبول‌ هر يك‌ يا تمام‌ پيشنهادها بدون‌ آنكه‌ نياز به‌ ذكردليل باشد مختار است‌.
- سایر شرایط مزایده که باید مورد توجه متقاضیان قرار گیرد در راستای مزایده مربوطه قید گردیده است.

پیوست ها:

مستندات آگهی مزایده عمومی 

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 01152188860 و 01158419633